منابع آموزشی

کتاب‌، دوره‌های آموزشی و وبینار‌هایی در زمینه‌ی چگونگی استفاده موفق از ویدیو در کسب‌و‌کار