سرور‌های شما کجا قرار دارند؟

تمامی سرور‌های ما در ایران قرار دارد. هیچ داده‌ای را از ایران خارج نمی‌کنیم.