من یک سایت فیلم دارم، آیا امکان استفاده از سرویس شما را دارم؟

در صورتی که مجوز از سازمان مربوطه (+) و حداقل بازدید مورد نیاز کاویمو را داشته باشید، بله.

سوالات متداول