آیا پخش ویدیوها، از ترافیک و فضای سرور من استفاده می‌کند؟

خیر. ویدیوها روی سرورهای کاویمو قرار دارند. فضا و ترافیک مصرفی، تنها متوجه سرورهای کاویمو است.

سوالات متداول