چگونه تعیین کنم پس از پایان ویدیو چه اتفاقی بیافتد؟

برای اینکار سه گزینه پیش رو دارید که در تصویر زیر مشخص شده است.